Skip to main content
XII ОУ „Васил Левски“

Действащи Проекти

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева
Продължителност 35 месеца.

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 –  Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

ХІІ ОУ „Васил Левски“ участва в Дейност 1 и Дейност 2

Проект : № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ учебна 2019/2020 г.

Обща стойност от 104 959 178,01 лева
Продължителност на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж 2014-2020г“

Цели на програмата,Основна цел.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Обхват на програмата

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности:

 • Дейност 1 – Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни
  услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти,
  педагогически кадри, ученици и родители.
 • Дейност 2 – Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ
 • Дейност 3 – Обучения на педагогически специалисти по и със средствата на ИКТ, но не само.
 • Дейност 4 – Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни
  учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
 • Дейност 5 – Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни
  ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание.
 • Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под
  формата на извънкласни дейности
 • Дейност 7 – Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер
  безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Участие по дейност 6 за учебната 2019/2020 г.:
Клуб „Дигитална работилница“
Ръководител: Ивета Василева Зарева, 11 ученици от V клас

Участие по дейност 6 за учебната 2020/2021 г.:
Клуб „В света на дигиталните умения“
Ръководител: Ивета Василева Зарева, 11 ученици от V Б клас

Постигнати резултати:

Учениците усвоиха нови знания по информационни технологии. Те работиха с различи приложения. Използваха дигитални инструментите за създаване на много продукти. Откриваха шаблони, които изглеждаха близки до идеята, която имаха за своята крайна публикация. Добавяха текст, като вмъкваха текстово поле, добавяха и картини към публикациите си. Бяха удовлетворени от получения краен резултат. Работиха в екип и това разви чувството им за отговорност и взаимопомощ.

Заложените цели са:

 • Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.
 • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
 • Да се развие познавателната активност у учениците.
 • Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
 • Да се развие умението за работа в екип.
 • Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в
  практиката на получените знания.
 • Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 • Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да
  работят с допълнителна литература и Internet.
 • Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.
bg_BGBulgarian