ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ - Юни, 11, 2019

Назад

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.                 

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

  • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;
  • На територията на област Перник ще бъде организиран изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за прием в 8 клас.
  • Такса за явяване на изпит за проверка на способностите и за явяване на НВО по чужд език не се заплаща.
  • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;
  • Резултатът от изпита от НВО по чужд език не участва в балообразуването за държавен прием в неспециализираните държавни и общински училища на територията на област Перник;

·         Продължителността на частите по учебни предмети не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за І част на НВО по БЕЛ, математика и чужд език е 60 минути; за ІІ част на НВО по БЕЛ и математика е 90 минути;·         Продължителността на НВО по БЕЛ, математика и чужд език за ученици със специални образователни потребности се удължава до 30 минути спрямо продължителността на І част и до 50 минути спрямо продължителността на ІІ част.

Ученикът в VІІ клас:

В дните на националното външно оценяване:

·         Се явява на НВО по български език и литература на 17.06.2019 г. и по математика на 19.06.2019 г. в училището, в което се обучава; НВО по чужд език /по желание/ се провежда на 21.06.2019 г. в училището, в което завършва VIIклас

·         Явява се в изпитната зала с документ за самоличност.

·         Заема определеното му място не по-късно от 8,30 часа.

·         Ползва за изпита химикалка с черно мастило, молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник.

·         Не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.

·         Изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.

·         Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство за област Перник ще се полага в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“- град Перник на 20.06.2019 г.

Резултатите от Национално външно оценяване и от изпита за проверка на способностите ще бъдат обявени до 27.06.2019 г.

Участие в класирането

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 05 юли 2019 г. само по електронен път (онлайн).

Учениците и техните родители/настойници могат да подават заявления по електронен път (онлайн) от дома си или от училището, в което завършват седми клас.

При подаване на онлайн заявление, трябва да имате предвид следното:

- входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

- въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

- заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

- попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

- ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

- за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

- въведените желания са видими в профила на всеки ученик. 

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 11.07.2019 г.  

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране, като тези, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16.07.2019 г.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, до 02.07.2019 г.


Назад